Krámek u boubelky - Lidická 46/1

5/5 based on 6 reviews

Contact Krámek u boubelky

Address :

Lidická 46/1, 741 01 Nový Jičín, Czechia

Phone : 📞 +979
Postal code : 741
Categories :
City : Nový Jičín

Lidická 46/1, 741 01 Nový Jičín, Czechia
M
Malcel Ta on Google

I
Iva Volná on Google

S
Simon Karasz on Google

I
Ivana Tomanová on Google

Jako vždy u KFC mňam...?
As always at KFC, yummy ... ?
L
Lenka Hoffmannová on Google

Příjemná obsluha, velký výběr, slušné ceny
Pleasant service, large selection, decent prices
P
Pavla Valocka on Google

Maminka je moc spokojená, konečně má krásné oblečení ve své velikosti. ?
Mom is very happy, she finally has beautiful clothes in her size. ?

Write some of your reviews for the company Krámek u boubelky

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *