Ulla Popken NC Arkády Pankrác Prodejna

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Ulla Popken NC Arkády Pankrác Prodejna

Address :

Na Pankráci 86 NC Arkády Pankrác, 140 00 Praha 4, Czechia

Phone : 📞 +8
Website : http://ullapopken.cz/
Opening hours :
Sunday 9AM–9PM
Monday 9AM–9PM
Tuesday 9AM–9PM
Wednesday 9AM–9PM
Thursday 9AM–9PM
Friday 9AM–9PM
Saturday 9AM–9PM
Categories :
City : Praha

Na Pankráci 86 NC Arkády Pankrác, 140 00 Praha 4, Czechia
E
Eva Zárubová on Google

J
Jana Mrlikova on Google

I
Ilona Bakovská on Google

Moje nejlepší prodejna v Praze
My best store in Prague
I
Ivana Muráriková on Google

Hodně obchodů v rekonstrukci
Lots of shops under renovation
A
Annamaria Viavattene on Google

Il mio negozio preferito.ma pico assortito...sarà che compro molto on line
My favorite shop ... but assorted pico ... will be that I buy a lot online
A
Adéla Sobičková on Google

Hezké, krásné věci. Bohužel paní “asistentka” s výrazem a řečí těla “Jak dlouho mě tu ta ženská bude otravovat” mi vzala chuť se v obchodě zdržet. Škoda.
Nice, beautiful things. Unfortunately, the lady "assistant" with the expression and body language "How long will the woman bother me here" took away my desire to stay in the store. Damage.
A
Amanda H on Google

This isn't even in the mall. I walked all over and it isn't there.
L
Lyndsay C Kirkham on Google

Love this chain, Every time I step in to these shops I always find something nice.

Write some of your reviews for the company Ulla Popken NC Arkády Pankrác Prodejna

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *