Muzeum tabáku

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Muzeum tabáku

Address :

284 03 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +79
Categories :
City : Kutná Hora

284 03 Kutná Hora, Czechia
M
Michal Dosa on Google

V nedeľu a sobotu zatvorené, takže zle info a zbytočná strata času.
Closed on Sundays and Saturdays, so poor info and unnecessary waste of time.
C
Carlos on Google

bohužel otevřeno jen od dubna do října
unfortunately opened only from April to October
M
Martin Pospíšil on Google

nestojí za návštěvu. Jsem kuřák, nic zajímavého jsem se nedozvěděl, krabičky, které jsem znával jsem tu nenašel, dvě blondýny v prodejně elektronických cigaret na mě civěly jak na švába, protože jsem svým příchodem přerušil jejich pubescentní chichotání. Doma jsem se od kamaráda dověděl, že jsem vlastně byl v jediné prodejně nového modelu el. cigaret. Marná snaha PM zmařena agenturou nebo zaměstnanci.
not worth a visit. I'm a smoker, I didn't know anything interesting, the boxes I knew I couldn't find here, two blondes in an electronic cigarette shop staring at me like a cockroach because I interrupted their pubescent giggling with my arrival. At home I learned from my friend that I was actually in the only store new model electric. cigarette. PM's futile efforts have been thwarted by the agency or employees.
J
Jan Štolba on Google

Kde je vstup? A otevírá se v 10? Na místě to jen tak nezjistite.
Where is the entrance? And it opens at 10? Just don't find out on the spot.
T
Tomek Pieńkowski on Google

Muzeum zamknięte na czas pandemii, ale nie wie o tym informacja turystyczna w centrum Kutnej Hory, nie ma jej też na stronie Muzeum, dowiedzieliśmy się dzwoniąc na znaleziony w internecie numer (stojąc pod drzwiami Muzeum). Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, nie spieszylibyśmy się z przyjazdem do Sedlca...
The museum is closed for the duration of the pandemic, but the tourist information in the center of Kutna Hora does not know about it, nor is it on the Museum website, we found out by calling the number found on the Internet (standing in front of the Museum's door). If we had known in advance, we would not have rushed to come to Sedlec ...
B
Bohumil Mara on Google

Zajímavá historie tabáku. Vstup zdarma. Byl jsem zde již po třetí v rámci návštěvy kostnice. Je to zajímavé zpestření. Personál muzea je úplně mimo. Nedokázal odpovědět na jednoduché otázky ohledně exponátů. Připadá mi, že tam jsou jen proto, aby se něco neztratilo.
Interesting history of tobacco. Free entry. I was here for the third time in a ossuary visit. It's an interesting diversification. The museum staff is completely out. He couldn't answer simple questions about the exhibits. It seems to me that they are there just so that nothing is lost.
P
Petr Ptáček on Google

Zajímavá historie, dnes již přežitého zvyku...(taky mám několikaleté zkušenosti;)
An interesting history, a habit that has survived today ... (I also have several years of experience;)
T
Tomas Kriska on Google

closed till March, opens in April.

Write some of your reviews for the company Muzeum tabáku

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *